Sorag soramak

Hormatly abonent!

Berilýän hyzmatlar we hyzmat etmeler hökmünde MTS TÜRKMENISTAN ulgamynyň işi hakynda Siziň näme bilýändigiňizi bize bildiriň. Siz biziň bilen aragtanyşygyň dürli usullaryny peýdalanyp bilersiňiz:

  • Yzyna aragatnaşygyň görnüşi şu sahypada.

Görnüşi dolduryp, Siziň bilen aragatnaşyk etmek üçin elektron poçtanyň salgysyny takyk görkezmegiňizi haýyş edýäris. Eger Size gatnaşyk telefonynyň belgisini goýmak amatly bolsa, şäheriň koduny we jaňyň mümkin bolan wagtyny görkezmegi ýatdan çykarmaň. MTS-iň telefon belgisini anyk abonent üçin hususy garalmaly meseleleri çözmek üçin biziň tehniki hünärmenlerimiziň bilmegi hem möhümdir.

Öz ýüzlenmäňizi mümkin bolşuna görä jikme-jik kesgitläň. Siziň ýüztutmagyňyzy oýaran halaty we onuň haçan, nirede haýsy ýagdaýlarda bolup geçendigini jikme-jikliklerini görkeziň. Şeýle bolanda biz meseläniň düýp manysyna takyk düşünip we çalt hem-de netijeli hereket edip bileris.


* Aragatanaşyk ulgamlary boýunça, şol sanda «MTS Türkmenistan» HJ-ne degişli maglumatlary bermek berilýän maglumatyň ýaşyrynlygynyň üpjün edilmegini kepillendirmeýär. Üçünji taraplaryň rugsat berilmedik barmagy sebäpli ýüze çykan ýitgiler we abonentiň ýaşyryn maglumatynyň mümkin bolan syzylyp çykmagy üçin «MTS Türkmenistan» HJ jogapkärçilik çekmeýär.