«MTS-Turkmenistan» HJ-nin welayat merkezlerinde musderiler bilen hasaplasygyn yanadan dowam etmegi

«Türkmentelekom» döwlet elektrik aragatnasyk kompaniýasy tarapyndan «MTS-Türkmenistan» HJ gerekli bolan tehniki resurslaryny ygtyýaryna bermegi sebäpli,«MTS-Türkmenistan» HJ säher Asgabat, Türkmenistanyn Gahrymany Atamyrat Niýazow adyndaky saýoly, 85-nji jaýy salgysynda ýerlesýän, müsderilerine hyzmat edis merkezinde, Türkmenistanyn kanunçylygynda bellenilen müsderiler bilen hasaplasyk boýunça talaplaryny doly göwrümde ýerine ýetirmekligi dowam etmegi bilen, 2018 ýylyn ýanwar aýynyn 11-den su asakdaky salgylarda ýerlesýän «MTS-TM» HJ-nin Hyzmat edis merkezleri müsderiler bilen hasaplasygyn gaýtadan baslaýandygyny habar berýäris • -Mary säheri, Mollanepes köçesi, 27 "Miras" Söwda merkezi • -Türkmenabat säheri, Gurbansoltan eje köçesi, 72 • -Dasoguz säheri, Görogly köçesi,14 • -Balkanabat säheri,209 kwartal, Magtymguly köçesi, "Salam" Söwda merkezi • -Türkmenbasy säheri, Dostluk (Fioletow) köçesi, 14